Hakijalle

Teemahaun 2018 Ilmasto, muutos

apurahansaajat

on julkaistu ajankohtaista osiossa.

 

Kiitos kaikille hakijoille.

***

Tiina ja Antti Herlinin säätiö tukee tieteellistä tutkimusta, taiteellista toimintaa sekä muita säätiön tarkoitusta tukevia hankkeita ja jakaa apurahoja pääsääntöisesti kerran vuodessa järjestettävän hakuajan kautta.

Vuoden 2018 haun teema oli Ilmasto, muutos. Hakuaika oli avoinna 15.-31. tammikuuta klo 17 saakka.

***

 

HAKUOHJEET 2018

Hakemukset tulee jättää säätiön sähköisen apurahajärjestelmän kautta.

Kaikkien tammikuussa 2018 haettavien apurahojen tulee kohdistua toimintaan, joka tukee Tiina ja Antti Herlinin säätiön tarkoitusta ja hakemuksilla tulee olla yhteys teemaan Ilmasto, muutos (lue teemasta lisää täältä).

 

Kuka voi hakea

Apurahoja voi hakea henkilökohtaisesti, työryhmän jäsenenä tai yhteisön puolesta. Apurahoja voi hakea sekä kotimaassa että kansainvälisesti organisoidulle toiminnalle edellyttäen että hankkeella on jokin yhteys Suomeen. Hakemuksia vastaanotetaan kaikilta kansallisuuksilta. Hakemuksen voi kirjoittaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

Säätiö tahtoo rohkaista erityisesti hakijoita, joiden töissä toteutuu yksi tai useampi seuraavista piirteistä:

  • Monitieteisyys / monialaisuus: Hankkeessa työskennellään yhteistyössä yhden tai useamman tahon kanssa. Arvostamme ennakkoluulottomia yhteistyömalleja.
  • Osallisuus: Hyvässä hankkeessa ihmisiä osallistetaan mukaan kehittämään ratkaisuja itseään koskeviin asioihin.
  • Monistettavat toimintamallit: Arvostamme toimintamalleja, joilla taataan positiiviset vaikutukset myös tuleville projekteille luovuttamalla kehitetty toimintamalli monistettavaksi tai skaalattavaksi. Jatkuvuuden takaaminen on hyvä sisällyttää jo projektisuunnitelmaan.
  • Uudet toimintamallit: Etsimme ja haluamme tukea uudenlaisia lähestymistapoja ja ratkaisuja yhteiskunnallisiin ongelmakohtiin. Erinomaisessa hankkeessa luodaan uusi toimintamalli, joka on myös helposti monistettava.

Kuinka apurahaa haetaan

Hakemus lähetetään säätiön sähköisellä hakulomakkeella.  Hakemuksia ei oteta vastaan postitse.

Hakemuksen liitteet tulee lähettää jpeg-, jpg- tai pdf-muodossa. Säätiö ei takaa, että postitse lähetettyjä liitteitä otetaan huomioon hakemusta käsiteltäessä. Mikäli kuitenkin lähetät postitse liitteitä, merkitse kuoreen hakijan nimi sekä apurahajärjestelmän antama hakemusnumero, sekä teksti ”liite hakemukseen” ja lähetä se osoitteeseen: Tiina ja Antti Herlinin säätiö, Kartanontie 1, 00330 Hki. Huomioithan, että näin lähetettyjä liitteitä ei palauteta lähettäjälle. Mikäli haluaisit liittää hakemukseesi kirjan tai muun julkaisun, suosittelemme lähettämään siitä otteen sähköisesti.

Tarkista ennen sähköisen hakemuksen lähettämistä, että kaikki tarvittavat tiedot ja liitteet ovat mukana. Mikäli hakemuksesi on olennaisilta osin puutteellinen, se saattaa jäädä käsittelemättä.

Apurahaa voi hakea vain vuodeksi kerrallaan. Apurahanhakijan on hyvä ottaa huomioon, että pääsääntöisesti Tiina ja Antti Herlinin säätiö myöntää apurahoja enimmillään yhteensä kolmeksi apurahakaudeksi tieteelliseen tai taiteelliseen työskentelyyn tai kahdeksi apurahakaudeksi muille hankkeille. Mahdollinen uusi myöntöpäätös edellyttää selvitystä hankkeen edistymisestä.

 

Mihin tarkoitukseen voi hakea apurahaa

Tiina ja Antti Herlinin säätiöltä voi hakea apurahaa tieteelliseen tai taiteelliseen työskentelyyn sekä hankkeisiin yhteiskunnallisen hyvinvoinnin, kulttuurin, ympäristön ja tieteen sekä niihin liittyvän tutkimuksen ja opetuksen tukemisen ja edistämisen alalla. Hakemuksia haetaan kahdesta pääkategoriasta: tutkimusapurahat ja muut apurahat.

Vuoden 2018 apurahahaussa kaikkien haettavien apurahojen tulee liittyä haun teemaan Ilmasto, muutos. Voit tutustua aikaisemmassa Ilmasto, muutos –teemahaussa rahoitettuihin tutkimus- ja muihin hankkeisiin täällä ja säätiön haun teemaa käsitteleviin blogikirjoituksiin täällä.

Tutkimusapuraha Säätiö myöntää sekä vapaamääräisiä että koko- tai puolivuotiseen tieteelliseen työhön tarkoitettuja tutkimusapurahoja. Vapaamääräiseen tieteelliseen työhön tarkoitettua apurahaa voi hakea esimerkiksi konferenssimatkaan, tutkimushankkeen osarahoitukseksi tai lyhyemmän työskentelykauden rahoittamiseksi. Tutkimusapuraha voidaan myöntää tieteelliseen tutkimukseen väitöskirjatasoisesta tutkimuksesta lähtien.

Muu apuraha Muuta apurahaa haetaan taiteelliseen työskentelyyn tai haun teemaa käsitteleviin hankkeisiin yhteiskunnallisen hyvinvoinnin, kulttuurin ja ympäristön sekä niihin liittyvän tutkimuksen ja opetuksen tukemisen ja edistämisen alalla.

Rahoitusta voi lisäksi hakea apurahalla rahoitettavan työn vaikuttavuuden kasvattamiseen ja työn tuloksista viestimiseen.

Hakujärjestelmä pyytää hakijaa valitsemaan hakemukselle tutkimus- tai toimialan. Tämän tiedon avulla säätiö pyrkii ohjaamaan hakemuksen kyseisen alan asiantuntijan arvioitavaksi. Mikäli hakemuksesi on monitieteinen tai monialainen, tee alan valinta sen mukaan minkä alan asiantuntijan oletat olevan parhaiten kykenevä arvioimaan hakemustasi.

Säätiö ei myönnä apurahoja perusopintoihin tai työharjoitteluun.

Säätiön tulee tekemään päätökset myönnetyistä apurahoista maaliskuun loppuun mennessä eikä apurahoja myönnetä takautuvasti. Näin ollen, apurahakausi tulee ajoittaa alkavaksi aikaisintaan 1.4.2018.

 

Kuinka suurta apurahaa voi hakea

Vapaamääräisen apurahan hakijan tulee perustella hakemansa apurahan määrä tulo- ja menoarviolla.

Kokovuotinen työskentelyapuraha taiteellista työskentelyä tai tieteellistä tutkimusta varten on suuruudeltaan 24.000 euroa ja väitöskirjatyön jälkeistä tutkimusta varten 28.000 euroa. Kokovuotinen työskentelyapuraha on tarkoitettu vuoden mittaiseen täysipäiväiseen, ansiotyöstä vapaaseen työskentelyyn.

Puolivuotinen työskentelyapuraha on 12.000 euroa ja väitöskirjatyön jälkeistä tutkimusta varten 14.000 euroa. Tämä apuraha on tarkoitettu puolen vuoden täysipäiväiseen, ansiotyöstä vapaaseen tieteelliseen tai taiteelliseen työskentelyyn.

Työskentelyapurahansaaja ei voi apurahakaudellaan olla kokopäiväisessä palkkatyössä eikä nauttia muusta samaan tarkoitukseen tarkoitettua rahoitusta. Osa-aikatyötä voi apurahakauden aikana tehdä maksimissaan 33% normaalista työajasta. Tiina ja Antti Herlinin säätiön myöntämä työskentelyapuraha kattaa henkilökohtaisen osuuden lisäksi päivittäisiä matka-, laite- ja työhuonekustannuksia.

Yksityisten säätiöiden, kuten Tiina ja Antti Herlinin säätiön myöntämät työskentelyapurahat ovat verottomia valtion vuotuiseen taiteilija-apurahaan saakka (vuonna 2017 verovapaa määrä on 20 309,40 euroa laskettuna kuukausittaisen taiteilija-apurahan mukaan).

 

Hakemusten arviointi ja avustuspäätökset

Apurahojen jakamisesta päättää säätiön hallitus. Hakemuksen perusteella arvioidaan hakijan kykyä toteuttaa suunniteltu tutkimus tai hanke, tutkimuksen tai hankkeen ansiot omalla alallaan sekä sen ajankohtaisuus, kiinnostavuus ja vaikuttavuus haun tämän vuotisen teeman kannalta.

Säätiö pyrkii apurahapäätöksillään edistämään parhaalla mahdollisella tavalla tarkoitustaan. Tiina ja Antti Herlinin säätiön hallitus ei perustele yksittäisiä avustuspäätöksiä.

Hakemusten arvioinnissa käytetään tarpeen mukaan kyseessä olevien alojen asiantuntijoita.

Myönteisistä päätöksistä tiedotetaan säätiön verkkosivuilla maaliskuun loppuun mennessä. Apurahansaajiin otetaan yhteyttä myös henkilökohtaisesti.

Apurahalla työskentelyn voi aloittaa vasta apurahapäätöksen jälkeen.

 

Hyvän hakemuksen tarkistuslista

Hakulomakkeessa hakijaa pyydetään esittelemään apurahan kohdetta monelta eri näkökannalta. Hyvässä hakemuksessa muun muassa:

  • ilmaistaan tiiviisti ja selkeästi hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet sekä suunniteltu aikataulu
  • kerrotaan millaisia mitattavia tai muuten selkeitä positiivisia vaikutuksia hankkeella pyritään saamaan aikaan ja miten siinä onnistutaan
  • kuvataan hakijoiden edellytyksiä toteuttaa hanke onnistuneesti.

 

Raportointi 

Apurahan saaminen Tiina ja Antti Herlinin säätiöltä edellyttää myöhempää selvitystä sen käyttämisestä. Apurahansaajan on myös mahdollista raportoida työstään tai hankkeestaan säätiön nettisivuilla julkaistavan blogikirjoituksen muodossa (tästä lisätietoja asiamieheltä).

Apurahansaajan tulee välittömästi ilmoittaa säätiölle, jos hänelle/työryhmälle/organisaatiolle myönnetään apurahahakemuksen käsittelyn tai käytön aikana samaan tarkoitukseen muuta rahoitusta. Myös apurahakauden aikana mahdollisesti alkavasta vanhempainlomasta, pitkästä sairauslomasta tai osa-aikatyöstä on ilmoitettava. Mikäli tutkimus/hankesuunnitelma muuttuu oleellisesti apurahakauden aikana, tulee apurahansaajan raportoida myös tästä välittömästi säätiölle.

 

Tietosuoja

Lähettäessään apurahahakemuksen Tiina ja Antti Herlinin säätiölle hakija luovuttaa säätiölle itseään koskevia tietoja, joista muodostuu säätiölle henkilötietolaissa (523/1999) tarkoitettu rekisteri. Rekisterinpitäjä on Tiina ja Antti Herlinin säätiö sr. Yhteyshenkilönä toimii säätiön asiamies Riikka Ihamuotila (riikka(at)tahsaatio.fi).

Lue lisää tietosuojasta täältä.

Lue lisää tietosuojaselosteesta täältä.

 

 

Hakuohjeita on tarkennettu 6.12.2017. Sisältöä ei ole oleellisesti muutettu muilta osin kuin apurahapäätösten julkaisuajankohdan osalta. Apurahapäätökset julkaistaan maaliskuun loppuun mennessä.

 

*****

Ohjeita apurahan saaneille

Apuraha on käytettävissä myönnettyyn tarkoitukseen hakijan esittämän suunnitelman mukaisesti.

Apurahan nostamiseksi apurahansaajan tulee toimittaa säätiölle maksatustiedot säätiön sähköisen apurahajärjestelmän kautta. Maksatustiedot jättääkseen apurahansaajan tulee kirjautua järjestelmään samalla käyttäjätunnuksella kuin millä alkuperäinen hakemus on tehty. Jos salasana on unohtunut, voi apurahanhakija tilata käyttäjätunnuksellaan uuden salasanan kirjautumissivulta. Jättämällä maksatustietonsa apurahansaaja sitoutuu Tiina ja Antti Herlinin säätiön apurahoja koskevien ohjeiden noudattamiseen.

Tiina ja Antti Herlinin säätiö saa tallentaa ja luovuttaa suomalaisille viranomaisille ja apurahoja jakaville säätiöille ja rahastoille hakemuksen tietoja apurahojen jakamista ja käytön valvontaa varten.

 

Raportointi

Mikäli rahoitettavan hankkeen aikana hankesuunnitelmassa tapahtuu oleellisia muutoksia, tulee apurahansaajan raportoida näistä välittömästi säätiölle.

Apurahansaajien tulee oma-aloitteisesti raportoida apurahan käytöstä ja hankkeen tuloksista viimeistään yhden vuoden kuluttua apurahan myöntämispäivästä tai viimeistään kolmen kuukauden kuluttua hankkeen päättymisestä. Matka-apurahan saajan on toimitettava matkakertomus viimeistään kolmen kuukauden kuluttua matkan päättymisestä. Raportin toimittaminen on edellytys mahdollisen uuden apurahan saamiselle. Raportointi tapahtuu sähköisen hakujärjestelmän kautta tai erikseen sovittuna blogikirjoituksena.

Raportoinnista vastaa hankkeen vastuullinen johtaja tai henkilökohtaisen apurahan saaja. Hän vastaa myös siitä, että säätiön myöntämä rahoitus käytetään hakemuksessa ilmoitetulla tavalla.

Kuitteja ei tarvitse liittää osaksi raporttia.

Mikäli apuraha on osoitettu tutkimukseen tai muuhun julkaisutoimintaan, tulee säätiölle toimittaa yksi kappale kyseistä julkaisua. On hyvän tavan mukaista myös mainita rahoituksen myöntäjästä julkaisussa. Mikäli tarvitset säätiön painokelpoisen tunnuksen, voit pyytää sitä sähköpostitse osoitteesta info(at)tahsaatio.fi.

Säätiöllä on oikeus julkaista raportti tai osia raportista nettisivuillaan.

 

Maksatuksen keskeyttäminen ja rahoituksen palauttaminen

Säätiö varaa mahdollisuuden keskeyttää rahoituksensa, jos apurahansaaja käyttää rahoitusta rahoituspäätöksen vastaisesti tai on laiminlyönyt ilmoitusvelvollisuutensa hankkeen aikana tapahtuneista oleellisista muutoksista.

Jos hanke jostain syystä keskeytyy, säätiöllä on oikeus periä jo maksetusta apurahasta takaisin se osa, jonka kohtuudella voi katsoa jääneen käyttämättä. Apurahan takaisinperiminen on oikeutettua myös, jos hakija on tahallaan antanut vääriä tietoja hakemuksessaan tai raportissaan.

 

Sosiaaliturva

Suomessa asuva apurahansaaja on velvollinen vakuuttamaan itsensä Maatalousyrittäjien eläkelaitoksessa (Mela), kun hänelle on myönnetty Suomesta apuraha, jonka turvin hän työskentelee Suomessa yhtäjaksoisesti vähintään neljä kuukautta ja työtulo on vähintään 1 274,21 euroa (vuonna 2017). Tietyin edellytyksin vakuuttamisen piiriin kuuluvat myös kansainvälisen liitännän omaavat apurahat. Apurahansaajan eläke-, työtapaturma ja ryhmähenkivakuutusturva määräytyy hänelle vahvistetun MYEL-työtulon perusteella ja Mela perii apurahansaajalta asiaankuuluvat vakuutusmaksut.

Tiina ja Antti Herlinin säätiö on velvollinen luovuttamaan Melalle apurahansaajistaan lain edellyttäjät tiedot.

Lisää tietoa apurahansaajien sosiaaliturvasta: http://www.mela.fi/fi/apurahansaajat

________________________________________

 

Vuonna 2018 myönnetyt apurahat löydät täältä.

Vuonna 2016 myönnetyt jatkoapurahat löydät täältä

Vuoden 2015 hakukierroksella myönnetyt apurahat löydät täältä.

Vuoden 2014 hakukierroksella myönnetyt apurahat löydät täältä.

 

110