Hakijalle

HAKUOHJEET

Teemahaku 2019

Tiina ja Antti Herlinin säätiö tukee sekä tieteellistä tutkimusta että muita yhteiskunnalle ja ympäristölle hyödyllisiä hankkeita ja jakaa apurahoja pääsääntöisesti kerran vuodessa järjestettävän hakuajan kautta. Vuonna 2019 haun teema on Ilmastonmuutoksen kiireellinen hillintä. Hakuaika alkaa 15. tammikuuta ja päättyy viimeisenä hakupäivänä 31. tammikuuta klo 17.00.

Hakemukset tulee jättää säätiön sähköisen apurahajärjestelmän kautta. Hakemuksia haetaan kahdessa pääkategoriassa: tutkimusapurahat ja muut apurahat.

Kaikkien tammikuussa 2019 haettavien apurahojen tulee kohdistua toimintaan, jonka keskiössä on ilmastonmuutoksen hillintä. Lue haun teemasta lisää täältä.

 

Kuka voi hakea

Apurahoja voi hakea henkilökohtaisesti, työryhmän jäsenenä tai yhteisön puolesta. Apurahoja voi hakea sekä kotimaassa että kansainvälisesti organisoidulle toiminnalle edellyttäen että hankkeella on jokin yhteys Suomeen. Hakemuksia vastaanotetaan kaikilta kansallisuuksilta. Hakemuksen voi kirjoittaa suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi.

 

Kuinka apurahaa haetaan

Hakemus lähetetään säätiön  sähköisellä hakulomakkeella. Hakemuksia ei oteta vastaan postitse.

 

Mihin tarkoitukseen voi hakea apurahaa

Tiina ja Antti Herlinin säätiöltä voi hakea apurahaa tieteelliseen tai taiteelliseen työskentelyyn sekä hankkeisiin yhteiskunnallisen hyvinvoinnin, kulttuurin, ympäristön ja tieteen sekä niihin liittyvän tutkimuksen ja opetuksen tukemisen ja edistämisen alalla.

Vuoden 2019 apurahahaussa kaikkien haettavien apurahojen tulee kytkeytyä mahdollisimman selkeästi haun teemaan Ilmastonmuutoksen kiireellinen hillintä. Teemasta lisää täällä.

Tiina ja Antti Herlinin säätiö tahtoo rohkaista erityisesti hakijoita, joiden töissä toteutuu yksi tai useampi seuraavista piirteistä:

  • Ratkaisukeskeisyys: hanke tuottaa ratkaisun keskeiseen ongelmaan; (ratkaisu ja sen kytkös laajempaan ilmiöön täytyy kuvata hakemuksessa)
  • Skaalautuvuus: hankkeen toimintamalli tai tulokset ovat skaalattavissa
  • Monitieteisyys / monialaisuus: Hankkeessa työskennellään yhteistyössä useamman tahon kesken. Arvostamme ennakkoluulottomia ja sektorit yhdistäviä yhteistyömalleja.

Rahoitusta haetaan kahdesta pääkategoriasta: tutkimusapurahat ja muut apurahat.

Tutkimushankkeet Säätiö myöntää sekä vapaamääräisiä että koko- tai puolivuotiseen tieteelliseen työhön tarkoitettuja työskentelyapurahoja (suuruudet määritelty alla). Vapaamääräiseen tieteelliseen työhön tarkoitettua apurahaa voi hakea esimerkiksi tutkimustyöryhmälle, konferenssimatkaan, tutkimushankkeen osarahoitukseksi tai lyhyemmän työskentelykauden rahoittamiseksi. Tutkimusapuraha voidaan myöntää tieteelliseen tutkimukseen väitöskirjatasoisesta tutkimuksesta lähtien. Vuoden 2019 tammikuun haussa pääpaino on jo väitelleillä tutkijoilla.

Muut hankkeet Muuta apurahaa voi hakea teemaan sopiviin hankkeisiin yhteiskunnallisen hyvinvoinnin, kulttuurin ja ympäristön sekä niihin liittyvän tutkimuksen ja opetuksen tukemisen ja edistämisen alalla.

Sekä tutkimus- että muiden hankkeiden kohdalla rahoitusta voi lisäksi hakea apurahalla rahoitettavan työn vaikuttavuuden kasvattamiseen ja työn tuloksista viestimiseen.

Hakujärjestelmä pyytää hakijaa valitsemaan hakemukselle tutkimus- tai toimialan. Tämän tiedon avulla säätiö pyrkii ohjaamaan hakemuksen kyseisen alan asiantuntijan arvioitavaksi. Mikäli hakemuksesi on monitieteinen tai monialainen, tee alan valinta sen mukaan minkä alan asiantuntijan oletat olevan parhaiten kykenevä arvioimaan hakemustasi.

Säätiö ei myönnä apurahoja perusopintoihin tai työharjoitteluun.

 

Apurahakauden pituus

Tiina ja Antti Herlinin säätiö myöntää apurahoja enimmillään yhteensä neljäksi apurahakaudeksi (väitöskirjatyöt) tai enimmillään yhteensä kahdeksi apurahakaudeksi (post doc- tai kokeneempi tutkija, sekä muut kuin tutkimushankkeet). Apurahat maksetaan pääsääntöisesti vuoden mittaisina kausina ja uuden kauden rahoituksen varmistaminen edellyttää selvitystä hankkeen riittävästä edistymisestä.

Säätiö tulee tekemään päätökset myönnetyistä apurahoista maaliskuun loppuun mennessä eikä apurahoja myönnetä takautuvasti. Saadut apurahat tulee ottaa vastaan ja apurahakausi aloittaa vuoden kuluessa apurahapäätöksestä. Näin ollen, apurahakausi tulee ajoittaa alkavaksi aikaisintaan 1.4.2019 ja viimeistään 31.3.2020.

 

Kuinka suurta apurahaa voi hakea

Vapaamääräisen apurahan hakijan tulee perustella hakemansa apurahan määrä tulo- ja menoarviolla. Vapaamääräistä apurahaa voi hakea esimerkiksi konferenssimatkaan, tutkimushankkeen osarahoitukseksi, seminaarin järjestämiseen, käännöskuluihin tai lyhyemmän työskentelykauden rahoittamiseksi.

Kokovuotinen työskentelyapuraha tieteellistä tutkimusta tai muuta työskentelyä varten on suuruudeltaan väitöstutkijoille (tai vastaavan tason muille ammattilaisille) 26.000 euroa ja väitöskirjatyön jälkeistä tutkimusta (tai vastaavan kokemustason muuta työtä) varten 30.000 euroa. Kokovuotinen työskentelyapuraha on tarkoitettu vuoden mittaiseen täysipäiväiseen, ansiotyöstä vapaaseen työskentelyyn.

Puolivuotinen työskentelyapuraha on väitöstutkijoille 13.000 euroa ja väitöskirjatyön jälkeistä tutkimusta varten 15.000 euroa. Tämä apuraha on tarkoitettu puolen vuoden täysipäiväiseen, ansiotyöstä vapaaseen työskentelyyn.

Uuden periaatepäätöksen myötä apurahoja voidaan myöntää yhdelle hankkeelle enimmillään neljäksi vuodeksi (väitöskirjatyöt) tai enimmillään kahdeksi vuodeksi (post doc- tai kokeneempi tutkija, sekä muut kuin tutkimushankkeet). Apurahaa maksetaan enintään vuosi kerrallaan, ja uusi maksatus edellyttää raporttia työn edistymisestä.

Työskentelyapurahansaaja ei voi apurahakaudellaan olla kokopäiväisessä palkkatyössä eikä nauttia muusta samaan tarkoitukseen tarkoitettua rahoitusta. Osa-aikatyötä voi apurahakauden aikana tehdä maksimissaan 25% normaalista työajasta.

Tieteelliseen tai taiteelliseen työskentelyyn myönnettyyn apurahaan sisältyvät lakisääteiset vakuutusmaksut, jotka apurahansaajan on itse maksettava (lisätietoa täältä). Mikäli apuraha kohdistuu tutkimukseen, jonka tekopaikka veloittaa apurahatutkijalta nk. yleiskustannuskuluja, voi hakija hakea näihin kuluihin osittaista korvausta osana apurahahakemustaan (tarkemmat ohjeet hakulomakkeessa).

Yksityisten säätiöiden, kuten Tiina ja Antti Herlinin säätiön tieteelliseen tai taiteelliseen työskentelyyn myöntämät apurahat ovat verottomia valtion vuotuiseen taiteilija-apurahaan saakka (vuonna 2018 verovapaa määrä on 20.461,72 euroa laskettuna kuukausittaisen taiteilija-apurahan mukaan). Jos tieteelliseen tai taiteelliseen työhön kohdistuvia apurahoja on verovuoden aikana ollut nettomääräisesti enemmän kuin vuotuisen taiteilija-apurahan enimmäismäärä, ylimenevä osa on veronalaista ansiotuloa.

 

Hakemusten arviointi ja avustuspäätökset

Apurahojen jakamisesta päättää säätiön hallitus. Hakemuksen perusteella arvioidaan hakijan kykyä toteuttaa suunniteltu tutkimus tai hanke, tutkimuksen tai hankkeen ansiot omalla alallaan sekä sen ajankohtaisuus, kiinnostavuus ja vaikuttavuus haun tämän vuotisen teeman kannalta.

Säätiö pyrkii apurahapäätöksillään edistämään parhaalla mahdollisella tavalla tarkoitustaan. Tiina ja Antti Herlinin säätiön hallitus ei perustele yksittäisiä avustuspäätöksiä.

Hakemusten arvioinnissa käytetään tarpeen mukaan kyseessä olevien alojen asiantuntijoita.

Myönteisistä päätöksistä tiedotetaan säätiön verkkosivuilla maaliskuun loppuun mennessä. Apurahansaajiin otetaan yhteyttä myös henkilökohtaisesti.

Apurahalla työskentelyn voi aloittaa vasta apurahapäätöksen jälkeen.

 

Hyvän hakemuksen tarkistuslista

Hakulomakkeessa hakijaa pyydetään esittelemään apurahan kohdetta monelta eri näkökannalta. Hyvässä hakemuksessa muun muassa:

  • ilmaistaan tiiviisti ja selkeästi hankkeen lähtökohdat ja tavoitteet sekä suunniteltu aikataulu
  • kerrotaan millaisia mitattavia tai muuten selkeitä positiivisia vaikutuksia hankkeella pyritään saamaan aikaan ja miten siinä onnistutaan
  • kuvataan hankkeen lisäksi sen toimintaympäristö ja hankkeen onnistumisen edellytykset.

 

Raportointi

Apurahan saaminen Tiina ja Antti Herlinin säätiöltä edellyttää myöhempää selvitystä sen käyttämisestä. Apurahansaajan on myös mahdollista raportoida työstään tai hankkeestaan säätiön nettisivuilla julkaistavan blogikirjoituksen muodossa (tästä lisätietoja asiamieheltä).

Apurahansaajan tulee välittömästi ilmoittaa säätiölle, jos hänelle/työryhmälle/organisaatiolle myönnetään apurahahakemuksen käsittelyn tai käytön aikana samaan tarkoitukseen muuta rahoitusta. Myös apurahakauden aikana mahdollisesti alkavasta vanhempainlomasta, pitkästä sairauslomasta tai osa-aikatyöstä on ilmoitettava. Mikäli tutkimus/hankesuunnitelma muuttuu oleellisesti apurahakauden aikana, tulee apurahansaajan raportoida myös tästä välittömästi säätiölle.

 

Tietosuoja

Lähettäessään apurahahakemuksen Tiina ja Antti Herlinin säätiölle hakija luovuttaa säätiölle itseään koskevia tietoja, joista muodostuu säätiölle henkilötietolaissa (523/1999) tarkoitettu rekisteri. Rekisterinpitäjä on Tiina ja Antti Herlinin säätiö sr. Yhteyshenkilönä toimii säätiön asiamies Riikka Ihamuotila (riikka(at)tahsaatio.fi).

Lue lisää tietosuojasta täältä.

Hakuohjeet Teemahakuun 2019 on julkaistu 10.12.2019.

 

 

***

 

Myönnetyt apurahat

Teemahaussa 2018 myönnetyt apurahat löydät täältä.

Jatkoapurahat 2017 löydät täältä.

Teemahaussa 2016 myönnetyt jatkoapurahat löydät täältä

Vuoden 2015 hakukierroksella myönnetyt apurahat löydät täältä.

Vuoden 2014 hakukierroksella myönnetyt apurahat löydät täältä.

 

110